Activitats

ANY 2008

Durant l'any 2008, la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere de la UIB ha col·laborat en diferents esdeveniments adreçats a difondre el coneixement en matèria de dones i gènere a nivell social, entre els quals destaquen:

- Curs de tractament integral de la violència contra les dones i l'exercida en l'àmbit intrafamiliar. Aspectes civils, penals i processals (Palma, 11 de març - 22 d'abril de 2008).

- Taula rodona "Reflexiones sobre la violencia de género en nuestra sociedad", organitzada per la Casa de Buenos Aires, dia 29 de maig de 2008, Centre Cultural Sa Nostra.

- Elaboració, a petició del Consell Econòmic i Social, d'una col·laboració sobre el "Marc normatiu i competencial per al desenvolupament de les polítiques de gènere a les Illes Balears", amb l'objecte de ser incorporada a la Memòria anual del CES corresponent a l'any 2007.

- Difusió d'informació diversa sobre la igualtat d'oportunitats i violència de gènere (valoració de les mesures de protecció de les dones en casos de maltractaments, anàlisi dels programes de tractament als maltractadors, reflexió sobre les accions positives a favor dels drets de la dona) a petició dels mitjans de comunicació.

- Finançament del Títol Propi de la UIB "I Expert/a Universitari/a 'on-line' en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere" ( veure memòria del curs )

* * * *

Amb l'objectiu de millorar la difusió i el coneixement de les actuacions dutes a terme per la Càtedra, durant aquest curs acadèmic s'ha procedit a la creació de la pàgina web de la Càtedra.

* * * *

Durant 2008 la Càtedra també ha col·laborat amb el Consell de Direcció de la UIB amb distintes iniciatives a favor de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i contra la violència de gènere:

- Acord del Consell de Direcció del dia 4 de març de 2008, pel qual es va decidir manifestar el dol i rebuig de la UIB per a l'assassinat de les dones víctimes de la violència de gènere convocant un minut de silenci davant cadascun dels edificis universitaris cada vegada que es produeixi un d'aquests fets.

- La Càtedra va impulsar una Comissió de Polítiques d'Igualtat a la Universitat, i el Consell de Direcció de la Universitat va confirmar la creació d'aquesta Comissió de Polítiques d'Igualtat mitjanant l'acord executiu del dia 15 d'abril de 2008. El dia 9 de maig de 2008 es va constituir, per primera vegada i amb assistència de la Rectora de la Universitat, la Comissió de Polítiques d'Igualtat, formada per:

*Dr. Martí X. March Cerdà, Vicerector Primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que presideix la Comissió

*Dra. Maria Ballester Cardell, Professora Contractada Doctora de l'àrea de coneixement de Dret Constitucional del Departament de Dret Públic i directora de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere

*Dr. Lluís Ballester Brage, Professor Titular d'Universitat de l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l'Educació del Departament de Pedagogía i Didàctiques Específiques i director de l'Institut de Ciències de l'Educació

*Dra. Esperança Bosch Fiol, *Professora Titular d'Universitat de l'àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia i directora de l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats

*Dr. Andreu Bover Bover, Professor Titular d'Escola Universitària de l'àrea de coneixement d'Infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

*Dra. M. Antònia Carbonero Gamundí, Professora Titular d'Universitat de l'àrea de coneixement de Sociologia del Departament de Filosofia i Treball Social

*Dra. Fernando Caro Blanco, Professora Col·laboradora del Departament de Filosofia i Treball Social

*Dra. M. Carmen Erice Ruiz, Professora Titular d'Escola Universitària de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

*Sra. Maria Antònia Ferrer Esquinas, del Servei de Prevenció de Riscs Laborals

*Sr. Marcos Augusto Lladó, president del Consell d'Estudiants

*Dra. Alejandra Moreno Álvarez, Ajudanta Doctora de l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

*Sra. Marta Palou Salvà, del Servei d'Alumnes

*Dra. Catalina Picornell Alou, Catedràtica d'Escola Universitària de l'àrea de coneixement de Física Aplicada del Departament de Física

*Dra. Joana Maria Seguí Pons, Catedràtica d'Universitat de l'àrea de coneixement de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra

* * * *

Actualment, la col·laboració per mantenir la continuïtat de la Càtedra s'estableix, mitjançant el corresponent conveni, amb l'Institut Balear de la Dona, integrat en la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.