Activitats

ANY 2007

Durant el curs 2007-2008 s'han produït una sèrie de canvis en l'organització i el funcionament de la Càtedra. En primer lloc, en virtut de la Resolució del Rectorat del dia 5 de novembre de 2007, es nomena directora de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere la professora Maria Ballester Cardell (FOU núm. 289, de 21 de desembre de 2007). En segon lloc, en virtut de la Resolució del Rectorat del dia 5 de novembre de 2007, es transfereix la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere del Vicerectorat de Projecció Cultural al Vicerectorat Primer, de Planificació i Coordinació Universitària (FOU núm. 291, d'11 de gener de 2008).

Per altra banda, externament a la Universitat s'han produït durant aquest curs acadèmic una sèrie de canvis legals i normatius que reclamen, amb més força si cal, un major compromís de la institució en la promoció d'accions a favor de la igualtat d'oportunitats de les dones. D'una banda, s'aprova la LO 3/2007, de 22 de març, d'igualtat efectiva entre dones i homes. Aquesta norma preveu no sols prevenir conductes discriminatòries, que tradicionalment i injustament han postergat el col·lectiu femení en diferents àmbits, sinó que també disposa accions directes per fer efectiu el principi d'igualtat entre homes i dones. Contra aquesta llei es va interposar un recurs d'inconstitucionalitat, perquè consideraven els recurrents que la norma vulnerava diversos preceptes constitucionals. Finalment, el Tribunal Constitucional va desestimar el recurs i, per tant, va avalar les mesures adoptades per la Llei orgànica d'igualtat efectiva entre dones i homes, a través de la STC 12/2008, de 29 de gener.

Amb la voluntat de donar un nou impuls al sistema educatiu superior s'aprovà la LO 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la LO 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Aquesta norma disposa una sèrie de mesures per incorporar plenament el principi de la igualtat entre dones i homes també en tots els àmbits universitaris (ensenyament, recerca, activitat professional, etc.). A títol d'exemple, la Llei preveu que els estatuts de les universitats establiran les normes electorals aplicables, les quals hauran de propiciar en els òrgans col·legiats la presència equilibrada entre dones i homes (art. 13). Igualment disposa que es procurarà una composició equilibrada de les comissions de selecció de les places convocades per a l'accés als cossos docents universitaris (art. 62).

Aquest nou marc juridiconormatiu aconsella la continuïtat i el reforçament de les accions concretes que, des de la Universitat, a través de la Càtedra i l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats, s'han engegat en aquesta direcció. El paper de la Universitat com a transmissor essencial de valors és especialment rellevant a dia d'avui, atesa la insuficiencia de les mesures legals per actuar contra la discriminació i la situació de desigualtat de les dones.

En aquesta línia, la Universitat, compromesa activament en l'educació en la igualtat, es proposa interactuar amb les diferents entitats públiques i privades i amb la societat civil per aconseguir una real i veritable equiparació de totes les persones. Des de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere es va convocar el II Premi d'Investigació sobre Violència de Gènere el 19 d'abril de 2007. Dels diferents treballs presentats, el jurat del premi, format per la senyora Lila Thomàs Andreu, directora, i el senyor Josep Lluís Frau Monterrubio, tècnic de l'Institut Balear de la Dona, i per la senyora Maria Ballester Cardell, directora de la Càtedra de Violència de Gènere, i el senyor Martí X. March Cerdà, vicerrector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, per part de la UIB, va decidir declarar com a obra guanyadora la titulada "Anàlisi dels discursos dels operadors jurídics davant la Llei integral de la violència de gènere", presentada amb el pseudònim "Violeta Parra" per la senyora Pilar Camps Costa i la senyora Nicole Schaml Cruzat.

Està previst que, un cop signat el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona per al manteniment de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, s'aprovi formalment la convocatòria del III Premi d'Investigació sobre Violència de Gènere, amb una dotació de 12,000 euros.