Activitats

ANY 2006

La Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere fou creada l'any 2006, en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Balear contra la Violència de Gènere.

Des del seu naixement, la Càtedra respon a la voluntat de mantenir i intensificar dins la comunitat universitària les diferents actuacions adreçades a fer efectiu el valor essencial de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Alhora, la Càtedra pretén ser un lloc de trobada per a la reflexió i l'anàlisi sobre les decisions institucionals i/o acadèmiques contra la violència de gènere.

Conformement amb aquests principis, la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere manté com a objectiu prioritari promoure i desenvolupar l'ensenyament, la recerca científica i la divulgació de les diverses disciplines acadèmiques des d'una perspectiva de gènere i, en particular, sobre la violència contra les dones, des d'un àmbit interdisciplinari.

Les accions concretes que s'engeguen des de la Càtedra són, per tant, la promoció, la creació, l'impuls i el desenvolupament d'activitats que puguin contribuir a la difusió i la projecció social de la Càtedra i dels seus objectius en l'àmbit de la societat balear. Entre aquestes actuacions destaquen les següents:

- Convocatòria anual d'un premi de recerca sobre la violència de gènere, concedit aquest any al treball "La protección jurídico laboral de la violencia de género: cuestiones pendientes", presentat pel pseudònim "Sol" (resolució de 22 de desembre de 2006).

- Finançament i promoció d'estudis sobre els aspectes específics relacionats amb la violència de gènere (prevenció, tractament, representació, prevenció, etc.).

- Activitats de formació i sensibilització sobre la violència de gènere adreçades a tota la comunitat UIB.

- Jornades informatives i de divulgació sobre la igualtat real entre dones i homes.

- Altres activitats de formació i sensibilització sobre les dones i el gènere.

L'any 2006 (3 de novembre) també es va fer pública la Primera Convocatoria d'Accions Finançades sobre Violència de Gènere per fer recerca en relació amb les denúncies en l'àmbit de la violència de gènere i per fer recerca sobre publicitat, amb una dotació econòmica de 24,000 euros. Es van presentar cinc iniciatives:

1) Catalina Aparicio Villalonga, "Anàlisi de la publicitat des de la perspectiva de violència de gènere"

2) Marta Fernández Morales, "Publicidad y violencia de género: un estudio multidisciplinar"

3) Susana Casado Mena, "Prevención de la violencia de género: un análisis de la realidad"

4) Catalina Bover Castelló, "Estudi de la situació i evolució de les denúncies per violència de gènere a la societat balear, 2000-2006"

5) José Antonio Carrobles Isabel, "Adaptación a la violencia doméstica: prevención y pronóstico"

Reunida la comissió i una vegada evaluats els projectes presentats, dia 22 de desembre es va signar l'Acta de Resolució, amb les seguents conclusions:

"Vista i valorada la documentació presentada, la comissió resol seleccionar les accions següents:

- "Publicidad y violencia de género: un estudio multidisciplinar". Investigadora principal: Doctora Marta Fernández. 12.000,00 ¿.

- "Prevención de la violencia de género: un análisis de la realidad sociofamiliar de las víctimas". Responsable: Susana Casado Mena, llicenciada en Psicologia. 12.000,00 ¿".

Ambdós projectes es van completar amb èxit.